Generalforsamling den 14.02.2022

Dagsorden og referat

1.  Valg af stemmetællere

Irene Petersen, Ingerlise B.S. og Herdis Sørensen blev valgt til stemmetællere

Der var 42 stemmeberettigede medlemmer til stede ud af 90 nuværende medlemmer

2.  Valg af dirigent

Bestyrelsen anbefalede Anita Juncker-Jørgensen, som blev valgt til dirigent.

3.  Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Formanden, Ulla Nielsen læste beretningen for året 2020/2021, som bl.a. indeholdt en gennemgang af årets arrangementer, samt oplyste at der i 2021 havde deltaget 297 medlemmer i 7 arrangementer.

Formanden beklagede de aflyste arrangementer i 2020 og 2021, og  

takkede for at så mange alligevel har mødt op til de gennemførte arrangementer.

Bestyrelsen beklager også det dalende medlemstal men håber at medlemmerne vender tilbage igen, nu hvor vi kan gennemføre vores program for 1. halvår 2022.

Formanden takkede bestyrelsen, for godt samarbejde, under de udfordringer, der

har været i de forløbne 2 år.

Beretningen blev taget til efterretning.

4.  Godkendelse af bilagskontrolleret årsregnskab

Formanden gennemgik det uddelte regnskab, som blev godkendt med en enkelt

forespørgsel på et tilbageført beløb på 400 kr. som var bl.a. kontingent betalt 2 gange.

5.  Fastsættelse af kontingent for 2023.

Kontingentet forbliver kr. 300 for 2023

 6.  Indkomne forslag.

              Forslag fra bestyrelsen: paragraf 4 stk.3 rettes til

              Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen, alle medlemmer

              er valgbare og stemmeberettiget med betalt kontingent for indeværende år.

              Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

              Forslaget blev godkendt.

 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år, på valg er:

   Irene Ahlstrøm Petersen, Ulla Nielsen og Else-Marie Nielsen

   Alle 3 blev genvalgt.

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er:

              Lise Raahauge Olsen og Jette Dyrekær

              Begge blev genvalgt

9.  Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år

Inger Thimgård                

   Ulla Britt Rosenwanger                   

        Begge blev genvalgt

10.  Valg af bilagskontrollant for 2 år, 1 for 1 år

               På valg er:  Ingerlise B.S og Laila W. Nielsen

               Ingerlise B.S. blev valgt for 2 år og Laila W. Nielsen for 1 år

11.  Valg af bilagskontrollantsuppleant

På valg er: Anne Grethe Nimgaard Hansen

Anne Grethe Nimgaard Hansen blev genvalgt.

Formanden takkede for fremmøde og beklagede at foredragsholderen

desværre havde meldt afbud p.g.a. Corona.

Referent

Jette Dyrekær